Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie ze zmianą prawa dotyczącego ochrony danych osobowych proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Danutę Sitek, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą: Danuta Sitek Pomoc psychologiczna. Szkolenia z siedzibą w Katowicach przy ul. Warszawskiej 40/1a w celach niezbędnych w zakresie:

A. Świadczenia usług diagnozy psychologicznej, opiniowania, psychoterapii, udzielania pomocy psychologicznej w ramach uzgodnionych form spotkań (konsultacji indywidualnej, konsultacji rodzinnej, porady psychologicznej, terapii rodzinnej, terapii wspierającej) oraz kontaktów towarzyszących tego rodzaju spotkaniom na podstawie pisemnej zgody osoby, której dotyczą, a w przypadku dziecka zgody rodzica lub opiekuna prawnego (podstawa prawna: ustawa z 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, przesłanka RODO: art. 6 pkt 1 lit. A, a w zakresie danych zawartych w katalogu szczególnych kategorii danych (w tym danych o stanie zdrowia, seksualności uzależnianiach) art. 9 pkt 1 a);

B. Realizacji umowy świadczenia usług oraz jej rozliczenia (podstawa prawna: Kodeks Cywilny przesłanka RODO: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

C. Realizacji obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji, w tym przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy wynikających z przepisów krajowych administratora (podstawa prawna: przepisy dodatkowe, przesłanka RODO: art. 6 ust. 1 lit.c)

W celu prawidłowej realizacji usług Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane następującym podmiotom:

 • księgowej – w razie korzystania z zewnętrznych usług,
 • hostingowi – w razie kontaktu e-mailowego,
 • superwizorowi – w przypadku potrzeby poddania superwizji procesu terapeutycznego.

Danuta Sitek przetwarza następujące kategorie Pani/Pana (a w przypadku dziecka również jego rodziców lub opiekunów prawnych) danych osobowych:

 • Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, data urodzenia;
 • Dane kontaktowe: adres zamieszkania, telefon;
 • Dane o wykształceniu, zatrudnieniu, sytuacji rodzinnej w tym stan cywilny i posiadanie dzieci;
 • Dane o stanie zdrowia, jako szczególnych kategorii danych;
 • Inne dane niezbędne do realizacji świadczeń zgodnie z pkt A-C powyżej.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie A (powyżej) 5 lat od zakończenia kontaktów z Danutą Sitek, ewentualnie do czasu otrzymania przez Danutę Sitek od Pani/Pana sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. W zakresie zawartym w punktach B i C powyżej 5 lat, jednak nie krócej niż do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, a także prowadzenie postępowań przed organami władzy publicznej lub sądami.

Danuta Sitek zapewnia, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:

 • Prawo dostępu do danych osobowych (nie dotyczy notatek własnych terapeuty). Są one chronione tajemnicą przedsiębiorstwa i służą one wykonawcy usługi do jej rzetelnej realizacji.
 • Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku, gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym celu należy skontaktować się z Danutą Sitek,
 • Prawo do żądania usunięcia danych osobowych ( w zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana),
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, a ich nie podanie uniemożliwi realizację świadczenia usług psychologicznych.

Pani/Pana dane nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jak również nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.